targi książki kulinarnej

4. Tar­gi Książ­ki Kuli­nar­nej. Jak pisa­li sami orga­ni­za­to­rzy, to świę­to dla miło­śni­ków jedze­nia, czy­ta­nia o nim, oglą­da­nia go i wszyst­kie­go, co z nim zwią­za­ne. Tak też było — książ­ki, kwia­ty, warsz­ta­ty, ludzie, design, cera­mi­ka i pięk­ne miej­sce — Zamek Ujaz­dow­ski.
23 lip­ca zupeł­nie spon­ta­nicz­nie wsia­dły­śmy w pociąg. We trzy. War­sza­wa, Mama i dwie cór­ki. W takim zesta­wie o jedze­niu może­my roz­ma­wiać, czy­tać, pisać i mówić dłu­go [uśmiech].

  simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (2) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (6) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (4) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (8) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (16) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (17) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (15) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (14) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (23) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (1) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (3) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (22) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (21) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (20) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (11) simpleandnatural_pl_targi_ksiazki_kulinarnej_2016 (10)