na śniadanie jagodzianki

Lato jest tak pro­ste i jed­no­cze­śnie nie­ba­nal­ne w sma­kach jak żaden czas w roku. Wła­śnie te naj­prost­sze są naj­lep­sze i to od nich wariu­ją kub­ki sma­ko­we, a gdzieś w samym środ­ku poja­wia się “szczę­śli­wość”.

Dobrze cza­sem wyrwać chwi­lę z poran­ka, na śnia­da­nie. Doło­żyć kawę, kwia­ty i coś do czy­ta­nia; rów­nie dobre­go jak jago­dzian­ki mojej Sio­stry. Po takich 10 minu­tach mam peł­ną bate­rię na cały dzień.

simpleandnatural_pl_sniadanie (2) simpleandnatural_pl_sniadanie (5) simpleandnatural_pl_sniadanie (3) simpleandnatural_pl_sniadanie (1) simpleandnatural_pl_sniadanie (6) simpleandnatural_pl_sniadanie (4)