wszystko najlepsze w człowieku

Zna­la­złam kie­dyś wiersz. Nie wiem kie­dy ani gdzie… Został po pro­stu w note­sie. Czę­sto do nie­go wra­cam, ostat­nio coraz czę­ściej, bo czas zde­cy­do­wa­nie za szyb­ko ucie­ka. Ten czas, któ­ry nie wró­ci. Nie mam pomy­słu na to żeby się nim nasy­cić.

Wszyst­ko naj­lep­sze w czło­wie­ku,
W tysiącu męż­czyzn i kobiet,
W oczach, we wło­sach, w uśmie­chu –
Jest w Tobie…

Ty jesteś jabł­kiem i drze­wem
Obło­kiem, gwiaz­dą, rozu­mem.
Przez cie­bie to, cze­go nie wiem,
Już umiem

simpleandnatural_pl_maja (3) simpleandnatural_pl_maja (1) simpleandnatural_pl_maja (2)

Frag­men­ty wier­sza Do Dziec­ka Mie­czy­sła­wa Jastru­na

 

2 komentarze