najprostsze ciasto z owocami

No takie jest i nic nie pora­dzę — naj­prost­sze. Zro­bie­nie go to 10 minut + czas pie­cze­nia 35 min. Moż­na je nazy­wać dowol­nie — ple­ne­ro­we, pik­ni­ko­we, domo­we i moż­na też zro­bić z czym się duszy zachce [uśmiech]. Wio­sną z rabar­ba­rem, latem z tru­skaw­ka­mi, wiśnia­mi, mali­na­mi, jeży­na­mi, jago­da­mi, z more­lą, brzo­skwi­nią albo jabł­kiem. Jesie­nią zro­bię ze śliw­ka­mi albo z grusz­ką, a zimą ide­al­ne będą owo­ce z kom­po­tu. A gdy­by tak pomie­szać róż­ne owo­ce..

Plu­sem jego nie­wąt­pli­wym jest pro­sto­ta, za któ­rą idzie szyb­kość wyko­na­nia. W nie­ca­łą godzi­nę, ok — godzi­nę ze sty­gnię­ciem, mamy faj­ne lek­kie cia­sto. Na pik­nik wymy­ślo­ny przed chwi­lą, na wizy­tę u bab­ci, na wyciecz­kę za mia­sto, na gości co wła­śnie jadą i do kawy. Bo aku­rat mamy ocho­tę.

simpleandnatural_pl_ciasto_z_owocami (2) simpleandnatural_pl_ciasto_z_owocami (3) simpleandnatural_pl_ciasto_z_owocami (4) simpleandnatural_pl_ciasto_z_owocami (1)

NAJPROSTSZE CIASTO Z OWOCAMI

Potrze­bu­jesz: owo­ce, szklan­kę cukru, kost­kę masła, 3 jaja, szklan­kę mąki pszen­nej, pół szklan­ki mąki razo­wej, 2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia.
______
Dzia­łaj: cukier utrzyj mik­se­rem lub ubij z jaj­ka­mi. Masło roz­top i wystu­dzo­ne dodaj do kogla-mogla, wymie­szaj ręcz­nie lub mik­se­rem. Wsyp mąkę z prosz­kiem do pie­cze­nia i sta­ran­nie połącz wszyst­kie skład­ni­ki. Prze­lej cia­sto do natłusz­czo­nej forem­ki, ułóż na nim owo­ce lub po pro­stu nimi posyp. Piecz 35 minut w temp 180 stop­ni.

smacz­ne­go

2 komentarze

  1. Ide­al­ne roz­wią­za­nie, też sta­wiam na pro­sto­tę. Zarów­no jak cho­dzi o przy­jem­no­ści, jak i goto­wa­nie, szcze­gól­nie latem.

    1. latem jest tyle do zro­bie­nia, zoba­cze­nia i posma­ko­wa­nia, że naj­prost­sza dro­ga do tego jest naj­lep­sza :)