w górach #1 Bacówka nad Wierchomlą

Czy masz lat czte­ry czy sie­dem­dzie­siąt czte­ry, w górach nie ma to zna­cze­nia. Liczy się chęć wędro­wa­nia i sza­cu­nek do gór [czyt. zdro­wy roz­są­dek]. My cho­dzi­my. Dużo i razem. Daw­niej we dwo­je, potem we tro­je a teraz już we czwór­kę. Lili od począt­ku uczy się respek­tu i poko­ry wobec gór. Choć te, któ­re prze­mie­rza­my wspól­nie może nie sta­no­wią zagro­że­nia, bo Beskid Sądec­ki czy Pie­ni­ny nale­żą do tych łagod­nych, to bez zna­cze­nia. Dobrze umieć się zacho­wać, odczy­ty­wać sygna­ły, któ­re daje nam wła­sne cia­ło, pogo­dę, wie­dzieć że jest się tam tyl­ko gościem i tyl­ko na chwi­lę.

W jeden z sierp­nio­wych week­en­dów poje­cha­li­śmy do Wier­chom­li Małej. Stam­tąd tzw. Spy­cha­czów­ką — łagod­ną leśną dro­gą, prze­szli­śmy do schro­ni­ska gór­skie­go Baców­ka nad Wier­chom­lą (oko­ło 300 m przed hote­lem trze­ba skrę­cić w lewo w sze­ro­ką dro­gę ozna­czo­ną tabli­cą infor­ma­cyj­ną. Dro­ga pro­wa­dzi pro­sto do schro­ni­ska). A tam… z resz­tą zobacz­cie sami.

simpleandnatural_pl_wierchomla (3) simpleandnatural_pl_wierchomla (4) simpleandnatural_pl_wierchomla (2) simpleandnatural_pl_wierchomla (7) simpleandnatural_pl_wierchomla (5) simpleandnatural_pl_wierchomla (9) simpleandnatural_pl_wierchomla (11) simpleandnatural_pl_wierchomla (12) simpleandnatural_pl_wierchomla (13) simpleandnatural_pl_wierchomla (14) simpleandnatural_pl_wierchomla (41)