grzanki z serem, pomidorami i grubo tłuczonym pieprzem

Pro­ste jedze­nie naj­le­piej w duszy gra. Jedz tak jak lubisz.

simpleandnatural_pl_grzanki_z_serem (2)

PEŁNOZIARNISTE GRZANKI Z SEREM, POMIDORAMI I GRUBO TŁUCZONYM PIEPRZEM

Potrze­bu­jesz: dowol­ne peł­no­ziar­ni­ste pie­czy­wo — buł­kę, cia­ba­tę lub chleb, ulu­bio­ny ser — któ­ry dobrze się topi i przy­pie­ka, pomi­do­ry — kok­taj­lo­we lub rzym­skie, kil­ka zia­ren czar­ne­go pie­przu
______
Dzia­łaj: włącz pie­kar­nik z funk­cją gril­la, opie­kacz lub pie­cyk, na pie­czy­wie połóż ser i pla­stry pomi­do­rów. W moź­dzie­rzu utłucz pieprz na taką gru­bość jak lubisz. Posyp pie­przem pomi­do­ry. Włóż wszyst­ko do pie­kar­ni­ka. Zapie­kaj do momen­tu kie­dy ser zacznie się topić, a pie­czy­wo będzie chrup­kie.
Ugryź. Zamknij oczy. Zjedz zanim osty­gnie. [uśmiech]

smacz­ne­go

2 komentarze

  1. Pra­wie pierw­sza w nocy,dopiero co wró­ci­łam z Wiednia,przegląd Two­je­go blo­ga i widok takich grzanek,ech.…M. mnie chy­ba … ale te zachcian­ki cię­żar­nych:-)