brownie

Do kawy, do her­ba­ty, na chan­drę, na dobry dzień, po dobrym dniu, na kolej­ny… na bad-hair-day [czy­li pra­wie każ­dy], na uczcze­nie dobrej kre­ski na oku, na koń­czą­ce się per­fu­my, za poskła­da­ne po raz set­ny pudeł­ko kloc­ków i jako rekom­pen­sa­ta za wysy­pa­ne po raz 101. Z uśmie­chem, bez uśmie­chu i po uśmiech… brow­nie. Tak bar­dzo cze­ko­la­do­we, że nie­któ­rzy mówią, że taka ilość cze­ko­la­dy zabi­ja. Hmmm no ja żyję i codzien­nie mam mnó­stwo powo­dów do zje­dze­nia małe­go kawał­ka.

simpleandnatural_pl_brownie (1)

Spró­buj­cie. A jeśli lubi­cie cze­ko­la­dę, a nie, tu trze­ba kochać cze­ko­la­dę, to będzie­cie do nie­go wra­cać i uzu­peł­niać zaso­by cze­ko­la­dy w domu.

BROWNIE

Potrze­bu­jesz: 200 g masła, 300 g gorz­kiej cze­ko­la­dy 70%, 3 jaj­ka, 150 g cukru, 130 g mąki, szczyp­tę soli, jeśli lubisz to jesz­cze orze­chy wło­skie, mig­da­ły, żura­wi­nę
______
Dzia­łaj: nagrzej pie­kar­nik do 170 stop­ni, kwa­dra­to­wą for­mę do pie­cze­nia wyłóż per­ga­mi­nem. Masło włóż do ron­del­ka i powo­li roz­ta­piaj, mniej wię­cej w poło­wie roz­ta­pia­nia dołóż do masła 200 g cze­ko­la­dy poła­ma­nej na drob­ne kawał­ki. Cały czas mie­szaj i dopro­wadź do roz­pusz­cze­nia skład­ni­ków. W osob­nym naczy­niu zmik­suj jaj­ka z cukrem na puch i powo­li doda­waj masę cze­ko­la­do­wą. Mik­suj do połą­cze­nia skład­ni­ków. Dodaj mąkę, sól i ewen­tu­al­nie baka­lie, dobrze wymie­szaj, prze­łóż do for­my, posyp resz­tą posie­ka­nej cze­ko­la­dy. Piecz ok. 25 minut.

smacz­ne­go

4 komentarze

  1. Wypró­bo­wa­ne — obłęd­nie cze­ko­la­do­wy week­end nam zapew­ni­ło! :)