kocham Cię

Już kil­ka­na­ście lat życie daje mi moż­li­wość mówie­nia kocham Cię Męż­czyź­nie, bez któ­re­go nie wyobra­żam sobie życia. Odkąd jestem mamą mogę mówić te sło­wa jesz­cze czę­ściej. Zapo­mi­nam tyl­ko to doce­niać… bo gdy­by ktoś zabrał mi tę moż­li­wość to była­bym nie­szczę­śli­wym czło­wie­kiem.

simpleandnatural_pl_kocham_cie (1)

Ostat­nio zda­łam sobie spra­wę, że kom­bi­na­cję tych dwóch słów wypo­wia­dam co naj­mniej kil­ka­na­ście razy dzien­nie. Moż­na pomy­śleć — bied­ni oni, nawet kota moż­na zagła­skać prze­cież. Tyle, że każ­dy z nas to robi i każ­dy z nas tego doświad­cza. Każ­dy z nas sły­szy kocham Cię wie­le razy w cią­gu dnia.

Zapnij pasy. Zro­bi­łam Ci kanap­ki. Załóż ręka­wicz­ki. Potrze­bu­jesz cze­goś? Odpocz­nij. Nie zapo­mnij o wita­mi­nach. Może głod­na jesteś? Pocze­kaj, pomo­gę Ci. Zro­bię Ci kawy. Kupi­łam kwia­ty, któ­re lubisz. Przy­kryć Cię kocem? Zro­bi­łem zaku­py. Masz na coś ocho­tę? Przy­wio­złam cia­sto. Złap mnie za rękę. Zwol­nij. Dobra­noc.

Moż­na nie usły­szeć kocham cię i mieć wyrzu­ty, ale moż­na też usły­szeć je na milion innych spo­so­bów.
Wystar­czy tyl­ko słu­chać.

simpleandnatural_pl_kocham_cie (3)