fettuccine ze szpinakiem

Szyb­ka do zro­bie­nia i zde­cy­do­wa­nie bar­dzo przy­jem­na opcja obia­do­wo-kola­cyj­na. Ide­al­na na dłu­gie poga­du­chy i  delek­to­wa­nie się sobą nawza­jem i tym co na tale­rzu. Opcja bar­dzo pro­sta w for­mie, skład­ni­kach i wymo­wie.

Jak zawsze prze­pis jest inspi­ra­cją, dosto­suj­cie go do licz­by osób lub tego czy bar­dziej lubi­cie maka­ron czy szpi­nak [uśmiech]. Bo faj­niej się poba­wić goto­wa­niem niż stre­so­wać gra­ma­tu­rą. Uwierz­cie mi — wyj­dzie jesz­cze lepiej jeśli uży­je­cie wła­snych gar­ści do odmie­rza­nia niż wagi w przy­pad­ku tego dania.

FETTUCCINE ZE SZPINAKIEM

Potrze­bu­jesz: maka­ron fet­tuc­ci­ne [to taki kole­ga tagia­tel­le tyl­ko odro­bi­nę deli­kat­niej­szy, cień­szy, mniej­szy, takie lżej­sze wstąż­ki], oli­wę z oli­wek, szpi­nak baby, pomi­dor, cebu­lę, bia­ły sezam, par­me­zan oraz sól i pieprz.
______
Dzia­łaj: na roz­grza­ną oli­wę wrzuć piór­ka cebu­li, a kie­dy się zeszkli dorzuć drob­no pokro­jo­ne­go i obra­ne­go ze skór­ki pomi­do­ra. Kie­dy pomi­dor się roz­pad­nie chwil­kę go odpa­ruj i dodaj umy­ty szpi­nak. W tym cza­sie maka­ron ugo­tuj alden­te i odcedź. Warzy­wa na patel­ni prze­sma­żaj tyl­ko do momen­tu aż szpi­nak tro­chę zwięd­nie, potem wrzuć ugo­to­wa­ny maka­ron i pod­sma­żaj chwi­le wszyst­ko razem. Dopraw do sma­ku. Prze­łóż na tale­rze, posyp seza­mem i par­me­za­nem, możesz dodać natkę pie­trusz­ki i pomi­dor­ki kok­taj­lo­we.

smacz­ne­go