curry z batatów z jogurtowym sosem i sałatką z pomidorów i mięty

Polu­bi­li­śmy się ze słod­ki­mi ziem­nia­ka­mi ostat­nio bar­dzo. Bata­ty w porów­na­niu do naszych rodzi­mych ziem­nia­ków zawie­ra­ją o oko­ło 50 % wię­cej skład­ni­ków odżyw­czych przez co są ich faj­nym i zdrow­szym zamien­ni­kiem, a oprócz wita­min i mine­ra­łów zawie­ra­ją spo­re ilo­ści błon­ni­ka pokar­mo­we­go.

Zawsze mam w kuch­ni kil­ka bata­tów, bo kie­dy brak cza­su na przy­go­to­wy­wa­nie pra­co­chłon­ne­go obia­du są wte­dy ide­al­ne. Lubi­my fryt­ki pie­czo­ne w pie­kar­ni­ku z mnó­stwem ziół i przy­praw, zupę krem czy wła­śnie ostat­nio odkry­te pysz­ne i sycą­ce cur­ry z papry­ką, czer­wo­ną faso­lą i cebul­ką dym­ką. Do tego lek­ki sos z jogur­tu grec­kie­go, soku z cytry­ny i koper­ku oraz sałat­ka z pomi­do­rów i mię­ty. Obiad w pół godzi­ny goto­wy, a kie­dy coś zosta­nie jest pysz­ne nawet na zim­no.

CURRY Z BATATÓW Z JOGURTOWYM SOSEM I SAŁATKĄ Z POMIDORÓW I MIĘTY

Potrze­bu­jesz: dwa śred­nie bata­ty, czer­wo­ną papry­kę, pusz­kę czer­wo­nej faso­li, pęczek cebu­li dym­ki, pomi­do­ry, kil­ka list­ków mię­ty, 1/2 kub­ka jogur­tu grec­kie­go, 2 łyż­ki soku z cytry­ny, kope­rek, sól, pieprz, parę łyżek ole­ju do sma­że­nia
______
Dzia­łaj: obierz bata­ty i pokrój w więk­szą kost­kę, oczyść papry­kę i cebu­lę i pokrój, odsącz faso­lę. Na roz­grza­nej patel­ni pod­smaż bia­łą część cebu­li dym­ki, zie­lo­ną odłóż na póź­niej. Kie­dy cebu­la się zeszkli wrzuć na patel­nię ziem­nia­ki i chwi­lę prze­sma­żaj. Możesz pod­lać odro­bi­ną wody i przy­kryj pokryw­ką. Czę­sto do nich jed­nak zaglą­daj, bo bata­ty szyb­ko sta­ją się mięk­kie a nie cho­dzi o to żeby zro­bi­ło się pur­re. Kie­dy odro­bi­nę zmięk­ną dorzuć papry­kę a na sam koniec faso­lę. Szyb­ko dopraw do sma­ku i lek­ko prze­mie­szaj żeby warzy­wa zacho­wa­ły swój kształt. Prze­łóż na głę­bo­ką misę i posyp szczy­pio­rem z cebu­li dym­ki.
Pomi­do­ry na sałat­kę pokrój tak jak lubisz, mię­tę posie­kaj, skrop oli­wą lub ole­jem, dopraw i wymie­szaj. W małej misecz­ce wymie­szaj jogurt z solą, sokiem z cytry­ny i koper­kiem. Poda­waj wszyst­ko na głę­bo­kich taler­zach tak jak Bud­da Bowl.

Danie jest sycą­ce i jed­no­cze­śnie tak świe­że i orzeź­wia­ją­ce, że ide­al­nie sma­ku­je nawet w cie­pły dzień.

smacz­ne­go