lody porzeczkowe

Ist­nie­je co naj­mniej kil­ka powo­dów żeby zro­bić te lody. Są pysz­ne. Są tak pro­ste w zro­bie­niu, że bar­dziej się już chy­ba nie da. Jest lato. Jest cie­pło, gorą­co, upal­nie. Ide­al­na pora wła­śnie na lody. Jeśli uży­je­cie mro­żo­nych porze­czek to czas kie­dy będzie moż­na je zjeść skró­ci się do mini­mum — będzie je moż­na wyja­dać pro­sto z dzban­ka lub blen­de­ra tuż po zro­bie­niu.

LODY PORZECZKOWE

Potrze­bu­jesz: kubek mro­żo­nych porze­czek (albo dwa) + garść, kubek jogur­tu grec­kie­go (albo dwa), łyż­kę brą­zo­we­go cukru
______
Dzia­łaj: wszyst­kie skład­ni­ki umieść w dzban­ku mik­se­ra lub w blen­de­rze, zmik­suj na gład­ką masę, prze­łóż do misy, dosyp garść całych owo­ców, lek­ko prze­mie­szaj (na tym eta­pie moż­na już zja­dać lody, bo dzię­ki mro­żo­nym owo­com jogurt zyskał gęstą kon­sy­sten­cję). Misę włóż do zamra­żal­ni­ka i mie­szaj deli­kat­nie co 15–20 minut do uzy­ska­nia stop­nia zmro­że­nia takie­go jak lubisz.

smacz­ne­go

2 komentarze

    1. I są pysz­ne, a przy oka­zji “wiesz co jesz”, spró­buj. I dzię­ku­ję :)