5 pysznych śniadań, które spodobają się też dzieciom

Są ludzie, któ­rym do roz­po­czę­cia dnia wystar­cza kubek kawy, a pierw­szy posi­łek mogą zjeść dopie­ro w oko­li­cach połu­dnia. Ja do nich nie nale­żę. Ja cza­sem budzę się z bur­cze­niem w brzu­chu i na samą myśl o śnia­da­niu szyb­ciej wsta­ję. Lubię śnia­da­nia ja i lubią też pozo­sta­li moi ludzie [śmiech].

Jak już nie­jed­no­krot­nie tu pisa­łam — nasze domo­we życie w dużej mie­rze “dzie­je się” przy sto­le. Zaczy­na­my dzień od wspól­ne­go śnia­da­nia, czę­sto pije­my kawę przy sto­le, czy­ta­my, Lila rysu­je, ja pra­cu­ję na kom­pu­te­rze, a koń­czy­my na póź­nym obie­dzie lub kola­cji. Przez cały dzień kie­dy każ­dy ma swo­je zaję­cia i jeste­śmy osob­no, pora­nek obo­wiąz­ko­wo zaczy­na­my wspól­nym śnia­da­niem, nawet jeśli są to grzan­ki z dże­mem tru­skaw­ko­wym i dzba­nek her­ba­ty. Jed­nak czę­ściej to cie­płe śnia­da­nia, sycą­ce i dają­ce ener­gię na cały dzień. Zwłasz­cza teraz kie­dy zbli­ża się jesień i będzie­my potrze­bo­wać dodat­ko­wych dawek mocy. Bar­dzo czę­sto jako doda­tek do śnia­da­nia zamiast popu­lar­nej szklan­ki mle­ka czy kub­ka her­ba­ty robi­my kre­mo­we smo­othie z owo­ców, sie­mie­nia lnia­ne­go, kur­ku­my, imbi­ru a nawet z dodat­kiem kaszy jagla­nej i warzyw (seler nacio­wy, szpi­nak, jar­muż).

Przy­go­to­wu­jąc posi­łek muszę mieć na uwa­dze to czy będzie odpo­wied­ni nie tyle dla mnie i Jar­ka co dla dziew­czy­nek. Nie wyobra­żam sobie robić śnia­da­nia (ani żad­ne­go inne­go dania) dla każ­de­go z osob­na, bra­kło­by mi dnia. Dla­te­go wybie­ram coś co posma­ku­je wszyst­kim. W moich pro­po­zy­cjach znaj­dzie­cie spo­ro owo­ców, zia­ren, warzyw, dobry jogurt, miód lub syrop klo­no­wy cza­sem ser i pie­czy­wo — czy­li porząd­ną daw­kę ener­gii i tego co dobre. Smacz­ne­go!

 1. KASZA JAGLANA Z OWOCAMI, ZIARNAMI I MIODEM
  ugo­tuj kaszę na syp­ko, dorzuć ulu­bio­ne owo­ce świe­że i suszo­ne, posyp ziar­na­mi sło­necz­ni­ka, pest­ka­mi dyni i polej mio­dem.
 2. BUDDHA BOWL
  o tym pycha wyna­laz­ku pisa­łam wię­cej tutaj: [klik], w wer­sji dla dzie­ci może­cie zre­zy­gno­wać z krąż­ków cebu­li, a dodać np. ugo­to­wa­ny ryż lub dowol­ną kaszę, małe mar­chew­ki itp.
 3. OWSIANKA
  ja owsian­kę gotu­ję na dwa spo­so­by — na mle­ku i poda­ję już tyl­ko z owo­ca­mi lub na wodzie i wte­dy z łyż­ką słod­kie­go ser­ka lub jogur­tu grec­kie­go. Owsian­ka jest pysz­na zarów­no ze świe­ży­mi owo­ca­mi jak i z pra­żo­nym jabł­kiem i cyna­mo­nem albo kar­me­li­zo­wa­ny­mi śliw­ka­mi i mio­dem.
 4. FRITTATA
  czy­li pod­pie­ka­ny w pie­kar­ni­ku gru­by omlet z warzy­wa­mi. Na patel­ni pod­sma­żam warzy­wa — cebu­lę, papry­kę, cuki­nię. Warzy­wa zale­wam roz­mą­co­nym jaj­kiem, deli­kat­nie mie­szam. Na wierz­chu ukła­dam pomi­dor­ki, ser feta i wkła­dam do pie­kar­ni­ka na oko­ło 8–12 minut. Pie­kę do zru­mie­nie­nia. Po upie­cze­niu posy­pu­ję zio­ła­mi. Moż­na podać z sosem jogur­to­wym, domo­wym keczu­pem lub sałat­ką.
 5. SALSA Z POMIDORÓW I SZPINAKU Z GRZANKAMI I WŁOSKIM SEREM
  pomi­do­ry kro­ję w dowol­ny spo­sób, dorzu­cam szpi­nak, skra­piam oli­wą i przy­pra­wiam. Opie­kam grzan­ki na zło­to. Wszyst­ko poda­ję z łagod­nym w sma­ku serem lub z pla­stra­mi moz­za­rel­li. Myślę, że nasz praw­dzi­wy pol­ski  twa­róg też świet­nie będzie paso­wał.Na koniec SMOOTHIE. Mik­su­je­my to na co mamy ocho­tę — cza­sem bar­dzo owo­co­wo, cza­sem warzyw­nie, z kaszą, z jogur­tem, z wodą lub zie­lo­ną her­ba­tą. Obo­wiąz­ko­wo z kawał­kiem imbi­ru, spo­ra szczyp­tą kur­ku­my i łyżecz­ką sie­mie­nia lnia­ne­go.