#mojesądeckie Platforma Widokowa w Woli Kroguleckiej

Dzi­siaj wię­cej zdjęć niż słów. Cie­ka­we i uro­cze miej­sce na Sądec­czyź­nie, poło­żo­ne zale­d­wie kil­ka kilo­me­trów od Sta­re­go Sącza w kie­run­ku Piw­nicz­nej-Zdro­ju. Plat­for­ma Wido­ko­wa w Woli Kro­gu­lec­kiej tzw. “śli­mak”. Ide­al­na na popo­łu­dnio­wy spa­cer, obej­rze­nie pięk­ne­go zacho­du słoń­ca czy zaczerp­nię­cie odde­chu peł­ną pier­sią i pro­sty zachwyt. Miej­sce bez zbęd­nych fajer­wer­ków i baje­rów, ale te są mu cał­ko­wi­cie zbęd­ne, bo bro­ni się loka­li­za­cją i wido­ka­mi. Bez pro­ble­mu może­cie wybrać się tam z dzie­cia­ka­mi, nawet naj­mniej­szy­mi.

1 komentarz