zapisane #1

Będzie o czy­ta­niu, o odwie­dza­niu pięk­ny­ch miej­sc w sie­ci, będą frag­men­ty tek­stów przy któ­ry­ch war­to się zatrzy­mać, będą pięk­ne zdję­cia, któ­ry­mi się zachwy­cam, wnę­trza, kolo­ry, jedze­nie i wszyst­ko z czym się spo­tka­łam i czym chcia­ła­bym się podzie­lić. Bo to co war­to­ścio­we trze­ba posy­łać dalej i zde­cy­do­wa­nie zatrzy­my­wać się przy tym na krót­ką choć­by […]

Continue Reading