bliżej życia

Dzi­siaj chy­ba wypa­da mi się z Wami na nowo przy­wi­tać tak dłu­ga prze­rwa w pisa­niu za mną. Zatem dzień dobry, dobry wie­czór, cześć! Spo­ro się zmie­ni­ło od ostat­nie­go wpi­su, spo­ro emo­cji przy­bra­ło na sile i wie­le decy­zji za mną, za nami. Po pierw­sze zmia­na miej­sca, w któ­rym żyje­my z mia­sta (nie­wiel­kie­go, ale mia­sta) […]

Continue Reading

#mojesądeckie Platforma Widokowa w Woli Kroguleckiej

Dzi­siaj wię­cej zdjęć niż słów. Cie­ka­we i uro­cze miej­sce na Sądec­czyź­nie, poło­żo­ne zale­d­wie kil­ka kilo­me­trów od Sta­re­go Sącza w kie­run­ku Piw­ni­cz­nej-Zdro­­ju. Plat­for­ma Wido­ko­wa w Woli Kro­gu­lec­kiej tzw. “śli­mak”. Ide­al­na na popo­łu­dnio­wy spa­cer, obej­rze­nie pięk­ne­go zacho­du słoń­ca czy zaczerp­nię­cie odde­chu peł­ną pier­sią i pro­sty zachwyt. Miej­sce bez zbęd­nych fajer­wer­ków i baje­rów, ale te są […]

Continue Reading

spokojnie i pysznie

Lubię goto­wać. Lubię kar­mić ludzi, pró­bo­wać, sma­ko­wać, czy­tać o jedze­niu i lubię foto­gra­fo­wać jedze­nie. Lubię być w nowych miej­scach gdzie moż­na dobrze zjeść i lubię wra­cać tam gdzie zna­la­złam “ten” smak. Tej miło­ści do kuch­ni, do goto­wa­nia i sma­ko­wa­nia nauczy­łam się w domu. Mama dawa­ła nam z Sio­strą ogrom­ną swo­bo­dę w kuch­ni gdzie […]

Continue Reading

w górach #1 Bacówka nad Wierchomlą

Czy masz lat czte­ry czy sie­dem­dzie­siąt czte­ry, w górach nie ma to zna­cze­nia. Liczy się chęć wędro­wa­nia i sza­cu­nek do gór [czyt. zdro­wy roz­są­dek]. My cho­dzi­my. Dużo i razem. Daw­niej we dwo­je, potem we tro­je a teraz już we czwór­kę. Lili od począt­ku uczy się respek­tu i poko­ry wobec gór. Choć te, któ­re […]

Continue Reading

targi książki kulinarnej

4. Tar­gi Książ­ki Kuli­nar­nej. Jak pisa­li sami orga­ni­za­to­rzy, to świę­to dla miło­śni­ków jedze­nia, czy­ta­nia o nim, oglą­da­nia go i wszyst­kie­go, co z nim zwią­za­ne. Tak też było — książ­ki, kwia­ty, warsz­ta­ty, ludzie, design, cera­mi­ka i pięk­ne miej­sce — Zamek Ujaz­dow­ski. 23 lip­ca zupeł­nie spon­ta­nicz­nie wsia­dły­śmy w pociąg. We trzy. War­sza­wa, Mama i dwie […]

Continue Reading