Becau­se eve­ry pic­tu­re tells a sto­ry, too much per­fec­tion is mista­ke

Jestem mamą trzech Córek — Lili, Mai i Julii; gra­fi­kiem i foto­gra­fem. Zawsze szu­ka­łam swo­ich kadrów, ale dłu­go przy­glą­da­łam się im tro­chę za bar­dzo z boku. Posta­no­wi­łam jed­nak zaufać sobie i uwie­rzyć, że dzię­ki mojej pasji Wasze wspo­mnie­nia, histo­rie i dobre chwi­le zosta­ną z Wami dłu­żej.

Podziel się ze mną swo­ją histo­rią.